23948sdkhjf

Forsvaret foretog aftenopkald til dommers private telefon i sag om tilbageholdt russisk skib

Fire gange blev fogedrettens dommer kontaktet af embedsmænd fra Forsvaret og Udenrigsministeriet før og efter afgørelsen om arrest af et russisk forskningsskib. Overfor Udenrigsministeriets embedsmænd måtte dommeren slå fast, at hun ikke ønskede at drøfte fogedrettens afgørelse med dem

Fire gange tog danske myndigheder direkte kontakt til en dommer ved fogedretten i Hjørring for at drøfte hendes afgørelse om at tilbageholde et russisk forskningsskib.

Det fremgår af en række dokumenter, som Søfart er kommet i besiddelse af.

Ved hjælp af dokumenterne er det muligt at rekonstruere det helt specielle hændelsesforløb omkring arresten af ’Akademik Ioffe’ i Skagen.    

Af dokumenterne fremgår det, at repræsentanter for Forsvarskommandoen tre gange kontaktede dommeren for at gøre opmærksom på, at man fra Forsvarets side betragtede ’Akademik Ioffe’ som et statsskib, der lå uden for det civile retssystems jurisdiktion.

Den fjerde henvendelse kom telefonisk fra Udenrigsministeriet, der – ifølge et telefonnotat fra den pågældende dommer – ”ønskede en drøftelse af min vurdering af lovgrundlaget (for at tilbageholde forskningsskibet, red.)”. 

Her valgte dommeren dog at trække en streg i sandet og bede ministeriets embedsfolk om at blande sig uden om rettens arbejde.

I sit telefonnotat om samtalen skriver dommeren følgende:

”Jeg meddelte, at jeg ikke ønskede at drøfte min afgørelse med dem, men at denne kunne påkæres til landsretten, hvis rekvisitus [ejeren af skibet, red.] var uenig”.

På kant med grundloven

På baggrund af de fremkomne dokumenter har brancheavisen Søfart taget kontakt til den advokat, Anders Amstrup Fournais fra Hafnia Advokatpartnerselskab, der i første omgang satte gang i den proces, der medførte, at fogedretten i Hjørring arresterede forskningsskibet, da det anløb reden ud for Skagen Havn for at bunkre den 1. november. Anders Amstrup Fournais repræsenterer det canadiske rejseselskab, der mener at have penge til gode fra ejeren af ’Akademik Ioffe’.  

- Vi har gennemført mange skibsarrester og har ikke før oplevet, at myndighederne forsøger at gribe ind i en verserende domstolsproces, forklarer Anders Amstrup Fournais til Brancheavisen Søfart.

Han fortsætter:

- Efter min opfattelse er myndighedernes ageren på kant med grundlovens paragraf 3 om magtens tredeling.

Søfart har været i kontakt med Fogedretten i Hjørring for at spørge byretspræsident Niels Otto Jensen, hvorvidt han er enig eller uenig i vurderingen fra Anders Amstrup Fournais om, at "myndighedernes ageren er på kant med grundloven".   

Byretspræsident Niels Otto Jensen oplyser dog, at han ikke ønsker at kommentere den konkrete sag.

Ren rutine

Sagen om ’Akademik Ioffe’ tog sin begyndelse mandag den 1. november, hvor fogedretten i Hjørring - på anmodning af Anders Amstrup Fournais - gik i gang med at forberede arresten af det russiske ekspeditionsskib, som anløb Skagen Havn for at bunkre.

Årsagen var, som nævnt, at et canadisk rejseselskab mener at have ca. 40 mio. kr. til gode hos skibets ejer.  

En arrest af et skib er noget nær en rutinehandling i den maritime verden, hvor international lovgivning tilsiger, at en forurettet kreditor har ret til at kræve et skib tilbageholdt som en form for pant, indtil en finansiel stridighed er afgjort af domstolene. 

Den 1. november 2021 klokken 13.30 gik fogeden – ledsaget af politiet og en advokat fra Hafnia Advokatpartnerselskab – om bord på ’Akademik Ioffe’ og forkyndte arresten, hvorefter skibet fik forbud mod at forlade Danmark.

Når sagen alligevel er alt andet end rutinemæssig skyldes det, at man i Rusland betragter ’Akademik Ioffe’ som et statsligt fartøj, som en dansk fogedret ikke har lovhjemmel til at tilbageholde.

En vurdering, som Forsvaret i Danmark tilsyneladende er enig i.

Forskellen mellem et statsskib og et civilt skib er imidlertid ikke mejslet i juridisk granit. Danske regler om statsskibe, som bygger på internationale konventioner, anfører, at det er skibets anvendelse, der afgør, hvorvidt det skal klassificeres som et statsskib eller et civilt skib.

Og eftersom ’Akademik Ioffe’ i lange perioder har fungeret som krydstogtskib, fandt fogedretten i Hjørring, at skibet kunne arresteres.

Tidligt på færde

At Forsvaret i løbet af de to hektiske døgn var særdeles aktiv i bestræbelserne på at forklare dommeren, at man fra Forsvarets side betragtede ’Akademik Ioffe’ som et statsskib, er ikke til at tage fejl af.  

To gange kontaktede Forsvaret den pågældende dommer før hun overhovedet havde været om bord på skibet for at forkynde arresten.  

Forsvaret havde tilsyneladende fået nys om sagen allerede inden fogedretten havde truffet kendelse om arrest. På daværende tidspunkt havde Retten alene orienteret Nordjyllands Politi om, at der ville blive behov for assistance i Skagen Havn senere på dagen, samt hyret et skib, der skulle sejle fogeden ud til ’Akademik Ioffe’.

Herefter skete der følgende, ifølge et uddrag fra arrestkendelsen fra Retten i Hjørring:

”Efter fogedens beslutning tidligere på dagen om at foretage sagen udkørende uden forudgående varsling, blev fogeden ringet op af vagthavende ved Forsvarskommandoen. Vagthavende oplyste, at de var blevet orienteret om, at fogeden agtede at foretage skibsarrest af ’Akademik Ioffe’. Han ønskede at gøre retten opmærksom på, at forsvaret anser det pågældende skib for et statsskib ejet af Rusland, og forsvaret havde givet skibet tilladelse til at sejle ind i dansk farvand med henblik på bunkring”.

Også efter at dommeren havde været om bord på ’Akademik Ioffe’ og forkyndt arresten – og sagen dermed havde fundet sin foreløbige afgørelse - kom der en ny henvendelse fra Forsvaret.  Det fremgår af retsdokumenterne, at en repræsentant fra Forsvarskommandoen ringede på dommerens private telefonnummer klokken 21.00 dagen efter, at arresten blev forkyndt.

Her oplyste vagthavende, at det russiske forskningsskib – på trods af fogedrettens afgørelse – havde rettet henvendelse til Forsvaret for at anmode om tilladelse til at afsejle.

Hvad der egentlig var formålet med denne henvendelse til dommeren, fremgår ikke tydeligt af telefonnotatet. Men det fremgår, at fogeden undervejs i samtalen har fundet behov for at understrege rollefordelingen mellem den udøvende og dømmende magt. 

Dommeren angiver følgende i sit telefonnotat:

”Jeg oplyste, at jeg havde foretaget arrest af skibet, og at hvis han tillod det at sejle, ville han gå direkte imod en domstolsafgørelse.”

Russerne er ikke i tvivl

At fogedretten i Hjørring og Forsvarskommandoen og Udenrigsministeriet ser vidt forskelligt på, hvorvidt ’Akademik Ioffe’ er et statsskib eller civilt skib, er sagens egentlige kerne. 

At rederiet bag ’Akademik Ioffe’ betragter skibet som et statsskib er hævet over enhver tvivl: Rederiet ansøgte allerede i oktober Udenrigsministeriet om diplomatisk tilladelse til at sejle til Skagen for at bunkre.

Denne tilladelse blev givet af de danske myndigheder, som dermed ikke stillede spørgsmålstegn ved skibets status som statsskib. 

Men ifølge retsdokumenterne har fogedretten i Hjørring en anden vurdering. Hos fogedretten vurderer man…  

”… at der er tale om et russisk skib, der oprindeligt er bygget til videnskabelige udforskningsopgaver i arktiske egne, men som de senere år har været anvendt kommercielt til passagerdrift, og som er blevet befragtet til rekvirenten til anvendelse som krydstogtskib. Fogedretten finder på den baggrund, at skibet – selvom det er ejet af den russiske stat – ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens paragraf 3, da skibet ikke kun har været anvendt i statsøjemed af ikke-forretningsmæssig art.”

 Videre til Vestre Landsret

’Akademik Ioffe’ ligger fortsat arresteret ved Skagen. Afgørelsen om arrestation er kæret til Vestre Landsret, som nu skal afgøre, hvorvidt ’Akademik Ioffe’ bør betragtes som et statsskib eller civilt skib.

Søfart har bedt Udenrigsministeriet om en kommentar til sagen, herunder det faktum, at ministeriets embedsmænd følte sig kaldet til at ringe til en byretsdommer for en ”drøftelse” af en specifik retslig afgørelse. Og det i en sådan grad, at den pågældende dommer har afsluttet mødet med beskeden om, at hun ikke ønskede at drøfte en retslig afgørelse med embedsmænd i Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet svarer følgende i en skriftlig meddelelse:

- Udenrigsministeriet har ikke været i dialog med Fogedretten, inden den traf sin afgørelse. Udenrigsministeriet blev den 2. november opmærksom på, at Fogedretten dagen før havde truffet afgørelse om arrest af et fremmed skib. Udenrigsministeriet kontaktede her Fogedretten med henblik på at få en kopi af retskendelsen, så man kunne blive klogere på den afsagte kendelse. Udenrigsministeriet tilkendegav ikke en vurdering af afgørelsen under samtalen, men spurgte alene ind til grundlaget for afgørelsen. Det kan således afvises, at medarbejdere fra Udenrigsministeriet skulle have forsøgt, eller have til intention, at påvirke en allerede afsagt dom.

Fik besked fra Saga Shipping

Også hos Forsvaret henholder man sig til, at de tre henvendelser til Fogedretten hidrører et legalt behov for at udveksle informationer.

Som svar på Søfarts anmodning om en kommentar har Forsvaret sendt en længere redegørelse. Heri lyder det konkluderende:

- Forsvaret har ikke en opfattelse af, hvorvidt noget er rigtigt eller forkert i forbindelse med tilbageholdelsen, men havde blot et ønske om at vidensdele qua den erfaring, Forsvaret har med statsskibe, forklarer kommandørkaptajn Lars Hjulgaard, chef for maritime operationer ved Operationsstaben, i en skriftlig kommentar.

Som forklaring på det faktum, at Forsvaret henvendte sig til fogeden allerede inden hun havde været om bord på ’Akademik Ioffe’ for at forkynde arrestationen, påpeger Lars Hjulgaard, at Operationscentret mandag den 1. november blev kontaktet af virksomheden SAGA shipping, der kunne meddele, at de var blevet hyret til at sejle en foged med politieskorte ud til det russiske forskningsskib ’Akademik Ioffe’ med henblik på fogedforretning.  

Lars Hjulgaard forklarer:

- SAGA Shipping ønskede at vide, om Forsvaret havde indvendinger mod denne opgave. Operationscentret meddelte, at det havde man ikke, og oplyste samtidig som led i almindelig vidensdeling, og af mulig relevans for fogeden, at Forsvaret betragtede ’Akademik Ioffe’ som et statsskib, og at disse har særstatus på en række områder. SAGA Shipping vidste ikke, om denne oplysning var vigtig, hvorfor Operationscentret fik oplyst fogedens telefonnummer og gav samme oplysninger til fogeden, hvilket fogeden noterede sig. Årsagen til, at Operationscentret kontaktede fogeden, var derfor, ifølge Forsvaret selv, at man havde en formodning om, at fogeden ikke var i besiddelse af oplysningen om, at Forsvaret betragtede forskningsskibet som statsskib. 

Lars Hjulgaard fortsætter:

- Operationscentret fik senere samme dag et opkald fra fogedretten, som meddelte, at der var gennemført fogedforretning på ’Akademik Ioffe’ og at skibets certifikater i den forbindelse var blevet konfiskeret. Endelig fungerede Operationscentret via Lyngby Radio som bindeled til Fogedretten den 2. november, da ’Akademik Ioffe’ via Lyngby Radio kontaktede Forsvarskommandoen med spørgsmål om, hvorvidt skibet kunne lette anker og sejle videre. Operationscentret viderebragte spørgsmålet til Fogedretten, og formidlede Fogedrettens svar tilbage til ’Akademik Ioffe’, at skibet ikke må sejle videre, da det er arresteret.

Ifølge Lars Hjulgaard blev det samtidig meddelt til ’Akademik Ioffe’, at det ikke er Forsvaret, som tager stilling til, hvorvidt skibet må sejle videre, men at ’Akademik Ioffe’ kunne tage kontakt til deres danske advokat eller den person, der tilbageholder skibet. ’Akademik Ioffe’ meddelte i den forbindelse, at de ville tage kontakt til deres danske advokat, lyder det fra Lars Hjulgaard.

Vestre Landsret forventes i løbet af de kommende uger at træffe afgørelse om, hvorvidt arresten af ’Akademik Ioffe’ kan opretholdes. Dermed vil Vestre Landsret også skulle vurdere, hvorvidt skibets status rettelig bør defineres som statsskib eller civilt skib.

KRONOLOGI:

Første henvendelse, fra Forsvarskommandoen:
Henvendelsen sker på mail mandag den 1. november FØR Fogedretten i Hjørring har truffet afgørelse om at arrestere ’Akademik Ioffe’. I en mail fra vagthavende officer i Forsvarets operationscenter direkte til Fogeden fremgår det, at ’Akademik Ioffe’ bliver betragtet som et statsskib af Forsvarsministeriets Efterretningstjeneste, og at Forsvarsministeriet understøtter denne vurdering. 

Anden henvendelse, fra Forsvarskommandoen:
Efter Fogedrettens beslutning om at arrestere ’Akademik Ioffe’ – men inden Fogeden har været om bord på skibet for at inddrage dets papirer og forkynde arresten – foretager vagthavende i Forsvarskommandoen et telefonopkald til Fogeden for at gøre opmærksom på, at skibet har diplomatisk tilladelse til at gå ind i Skagen for at bunkre, og at Forsvaret betragter skibet som et statsskib.

Tredje henvendelse, telefonmøde med repræsentanter fra Udenrigsministeriet:
Udenrigsministeriet ringer til Fogeden på dennes private nummer, hvor Fogeden bliver gjort opmærksom på, at denne nu indgår i et telefonmøde med repræsentanter for Udenrigsministeriet. Her beder man om en gennemgang af sagen og – ifølge dommeren – en ”drøftelse” af lovgrundlaget for fogedens afgørelse.

Fjerde henvendelse, fra Forsvarskommandoen:
Vagthavende fra Forsvarskommandoen ringer privat til Fogeden klokken 21.00 på dennes private telefon for at orientere om, at ’Akademik Ioffe’ har anmodet Forsvaret om tilladelse til at afsejle fra Skagen. Dommeren oplyser, at hvis en sådan tilladelse bliver givet, vil det gå direkte imod en domstolsafgørelse.

Læs Søfarts tidligere artikler om sagen: 

Danmark har tilbageholdt russisk skib i Skagen

Beslaglagt russer i Skagen kan udvikle sig til diplomatisk krise

Russere vil have arresteret skib fri via landsretten

24 besætningsmedlemmer sendt hjem fra arresteret skib

To københavnske advokathuse i infight om arresteret skib

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.375