23948sdkhjf

Danske Havne - frihed uden ansvar?

Afgørelse fra Trafikstyrelsen har medført større klarhed i forhold til havneloven, men den har også udstillet nogle principielle svagheder ved den offentlige regulering af havne i Danmark.
Af Rune Aagaard, partner og advokat, HD (R), Focus Advokater

Danske havne er underlagt havnelovens bestemmelser. Havneloven indeholder et udtrykkeligt forbud mod, at kommunalt ejede havne udfører visse opgaver, når der er private aktører, der kan og vil udføre opgaverne.

Som det vil være læsere af Søfart bekendt, traf Trafikstyrelsen den 31. marts 2017 afgørelse om, at Odense Havn på flere punkter havde overtrådt havneloven ved over en flerårig periode at have udført aktiviteter forbeholdt private aktører.

Afgørelsen har medført større klarhed i forhold til havneloven, men den har også udstillet nogle principielle svagheder ved den offentlige regulering af havne i Danmark.

Sagen har vist, at der mangler sanktionsmuligheder overfor havne, der overtræder havneloven. Dermed kan der rejses det spørgsmål, om den nuværende regulering af danske havne giver havnene frihed til at agere efter forgodtbefindende uden risiko for blive stillet ansvar ved overtrædelser af havnelovgivningen.

Baggrund
Efter lukningen af Lindø-værftet ved Munkebo på Fyn etablerede A.P. Møller-Mærsk i 2011 selskabet Lindø Industripark A/S, med henblik på at eje og udleje de gamle værftsarealer og de tilbageværende bygninger og maskiner.

Kort tid herefter etablerede Blue Water Shipping A/S (BWS) sig på Lindø med henblik på udbud af især havneservices og agenturydelser, herunder bl.a. stevedoring, projektstyring, ingeniørberegninger, havneinterne transporter (herunder truckkørsel, terminaltraktorkørsel og specialtransporter) og load test.

I januar 2014 blev Lindø Industripark A/S overdraget fra A.P. Møller-Mærsk til Odense Havn. Odense Havn var dengang en kommunal selvstyrehavn, men blev i 2017 omdannet til en kommunal aktieselskabshavn.

Efter Odense Havns overtagelse af Lindø Industripark A/S begyndte Odense Havn at udbyde ydelser i direkte konkurrence med BWS. Efter fejlslagne forsøg på at nå en mindelig løsning indgav BWS i maj 2016 klage over Odense Havn til Trafikstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til havneloven.

Trafikstyrelsens afgørelse
Sagsforløbet for Trafikstyrelsen har været bemærkelsesværdigt derved, at Odense Havn ikke har nægtet at udføre de påklagede aktiviteter.

Trafikstyrelsens afgørelse gav BWS medhold i samtlige klagepunkter og fastslog, at Odense Havn over en flerårig periode havde udført aktiviteter forbeholdt private aktører.

I forhold til overtrædelse af reglerne om (u)lovlige aktiviteter, giver havneloven ikke Trafikstyrelsen hjemmel til at gøre andet end at erklære, at en aktivitet er ulovlig. På dette område kan Trafikstyrelsen således ikke udstede et påbud til en havn om at bringe ulovlige aktiviteter til ophør, ligesom der ikke er hjemmel for bødestraf, hvis et påbud ikke efterleves.

Ankestyrelsens rolle
Efter Trafikstyrelsens afgørelse afholdt BWS og Odense Havn et møde, der bibragte BWS begrundet tvivl om, hvorvidt Odense Havn ville anerkende afgørelsen og bringe aktiviteterne til ophør. Derfor indbragte BWS sagen for det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen).

Ankestyrelsen afviste at behandle sagen med begrundelsen, at Ankestyrelsen ikke har tilsynskompetence over for hverken kommunale selvstyrehavne eller kommunale aktieselskabshavne.

Vurdering
Trafikstyrelsen har efter den nugældende havnelov - udover at kunne afgøre bestemte aktiviteters (u)lovlighed - ingen retsmidler til at bringe ulovlige aktiviteter til ophør.

Tilsvarende anser Ankestyrelsen sig ikke for kompetent til at behandle sager om kommunale selvstyrehavne eller kommunale aktieselskabshavne. Kombinationen af dette medfører, at private virksomheder, der mener at en kommunalt ejet havn udfører opgaver på ulovligt grundlag alene kan gå til domstolene.

Det er oplagt, at denne retsorden vanskeliggør et effektivt tilsyn med havnene. Anlæggelse af retssag kræver omkostninger til retsafgift og advokatbistand, ligesom en eventuel erstatningssag kræver, at den private virksomhed kan dokumentere et tab.

Det er selvsagt en politisk beslutning, om denne regulering af kommunalt ejede havne er tilstrækkelig. I forhold til det eftersyn af havneloven, som det af Transportministeren nedsatte udvalg er i færd med, forekommer der også på disse punkter at være behov for forbedringer.

Focus Advokater har repræsenteret Blue Water Shipping A/S under sagen.
Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109