23948sdkhjf

Branchens tilstand: Her er det Det Blå Danmark i tal

Der bliver stadigt færre beskæftigede i Det Blå Danmark, som dog får en stadigt højere løn, viser ny statistik fra Søfartsstyrelsen

Det Blå Danmark udgør stadig en anseelig del af dansk erhvervsliv, men selvom den samlede beskæftigelse i Danmark er stigende, har de maritime erhverv endnu ikke oplevet noget decideret opsving i beskæftigelsen efter krisen i 2008. Til gengæld får de ansatte mere i løn i dag, end de gjorde for ti år siden, og så er de blevet ældre.

Det er blandt konklusionerne i en ny rapport, som Cowi har udført for Søfartsstyrelsen. Rapporten bliver lavet én gang årligt, og den kaster lys over branchens tilstand.

Herunder kommer en række af de mest markante konklusioner. 

FAKTA - Definitioner af Det Blå Danmark

Virksomheder med hovedkontor og/eller aktiviteter i Danmark, hvor aktiviteten er relateret til søtransport eller anden virksomhed til søs. Det Blå Danmark er opdelt i følgende brancher:

  • Olie og gas. Virksomhederne, der er beskæftiget med udvinding af olie og naturgas i Nordsøen eller globalt, fx. Total.
  • Udstyr. Underleverandører til bygning og udrustning af skibe, fx. Desmi.
  • Skibsbygning. Nybygnings- og reparationsværfter, fx. Karstensen Skibsværft.
  • Skibsfart. Rederier, som er baseret i Danmark, og som udfører transport af varer eller passagerer til søs, fx. Norden.
  • Hjælpevirksomhed. Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport, der omfatter havne, stevedorer mv., samt skibsmæglere og speditører, som fx. Frederikshavn Shipping.

Kilde: Søfartsstyrelsen

Der er færre af jer..

Den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark er faldet med ca. 15.000 personer fra 2008 til 2018, hvor den lå på 60.271 personer. 

Også den indirekte beskæftigelse er faldet – det vil sige beskæftigelse fra produktion og ydelser hos danske underleverandører til Det Blå Danmark, men som huserer i brancher uden for afgrænsningen af Det Blå Danmark (se faktaboks). Hvor den samlede direkte og indirekte beskæftigelse i Det Blå Danmark lå på ca. 120.000 personer i 2008, drejer det sig om 95.900 personer i 2018. 

FAKTA - Beskæftigelsen i 2018

Antal personer beskæftiget direkte og (indirekte) i Det Blå Danmark

Olie og gas: 3.500 (2.106)

Skibsbygning: 4.462 (1.842)

Skibsfart: 11.430 (4.327)

Udstyr: 17.021 (13.789)

Hjælpevirksomhed: 23.858 (13.829)

Set i en større sammenhæng betyder det, at Det Blå Danmarks andel af landets samlede beskæftigelse er faldet fra 2,7 pct. i 2007 til 2,1 pct. i 2018, som det fremgår af figur 1 i galleriet herover. Det er særligt inden for udstyrsvirksomheder, at den direkte beskræftigelse er faldet, og her tegner der sig et billede af, at de maritime virksomheder i stigende grad får leverancer fra andre dele af dansk erhvervsliv. For målt på den indirekte beskæftigelse er Det Blå Danmarks andel af landets samlede beskæftigelse blot faldet med 0,5 procentpoint fra 3,9 pct. til 3,4 pct.

Hvor den direkte beskæftigelse i udstyrssektoren er tæt på halveret siden 2008, har den dog ligget stabilt de seneste år. Den udgør stadig det næststørste segment efter hjælpevirksomheder, som ligger på stort set samme niveau som før krisen.

Inden for skibsfart er der dog sket et fald de seneste år, imens der inden for både olie/gas samt skibsbygning er tale om en svagt opadgående tendens.

...Men I tjener mere

FAKTA – lønnen i Det Blå Danmark

Gennemsnitlig lønindkomst i kroner, 2018

Olie og gas: 899.000

Skibsbygning: 425.000

Skibsfart: 520.000

Udstyr: 461.000

Hjælpevirksomhed: 449.000

Alle beskæftigede i Danmark: 333.000

Imens beskæftigelsen er faldet i de maritime erhverv, er lønnen dog steget. Hvor den gennemsnitlige indkomst for en dansker i beskæftigelse er steget med 8,4 pct. fra 2007 til 2018, er der tale om en stigning på hele 26 pct. for beskæftigede i Det Blå Danmark. 

Det hænger til dels sammen med, at andelen af beskæftigede i de to mest vellønnede segmenter – olie og gas samt skibsfart – er blevet større. Men det hænger først og fremmest sammen med, at der har været store lønstigninger inden for netop de to segmenter igennem de seneste ti år. 

Hvor lønningerne inden for olie og gas er steget med næsten 50 pct. siden 2008, tjener personer inden for skibsfart nu 25,6 pct. mere, end de gjorde ti år tidligere. Inden for udstyr er stigningen på 26,3 pct. i perioden 2007 til 2017, imens der i henholdsvis hjælpevirksomheder og skibsbygning er tale om stigninger på 17,7 pct. og 14,8 pct.

Og så er I blevet ældre

Ligesom lønnen er steget, er ancienniteten det også. Igennem de seneste ti år er gennemsnitsalderen for personer i Det Blå Danmark forandret, så grupperne af beskæftigede i alderen 40-49 år samt 50-59 år nu udgør mere end halvdelen af de direkte beskæftigede. 

Ifølge Søfartsstyrelsen er der ikke tale om de store forskelle i aldersfordelingen imellem de fem brancher i Det Blå Danmark, om end de beskæftigede inden for skibsfart er lidt yngre end i de øvrige brancher.

Det betyder, at Det Blå Danmark nu har en større andel af personer i alderen 40-59 år, end resten af den danske arbejdsstyrke har. Omvendt har Det Blå Danmark færre medarbejdere under 29 år og over 60 år, end resten af Danmark har. 

Produktion

Skibsfarten har historisk set stået for en forholdsvist stor andel af den samlede danske produktion, og sådan forholder det sig stadig. 

FAKTA – Produktion i Det Blå Danmark

Indkomsten fra Det Blå Danmark, når udgifter til køb af varer og tjenester er trukket fra (BVT). I mio. kroner, 2018

Olie og gas: 20.299

Skibsbygning: 2.352

Skibsfart: 24.808

Udstyr: 14.950

Hjælpevirksomhed: 21.236

I 2018 havde den samlede produktion og de ydelser, som blev leveret af Det Blå Danmark, en værdi af 351 mia. kroner. Det svarer til 8,9 pct. af den samlede produktion i Danmark. Der er som bekendt store udgifter forbundet med driften i flere af de maritime segmenter, men selv fratrukket udgifter til drift og produktion skæpper Det Blå Danmark godt til den samlede danske indkomst fra produktionen, også kaldet bruttoværditilvækst (BVT).

Med udgangspunkt i de seneste tal på årsbasis var den samlede BVT fra Det Blå Danmark på 84 mia. kroner. Det svarer til 4,4 pct. af den samlede danske BVT. Men eftersom Det Blå Danmark kun beskæftiger 2,1 pct. af den samlede danske arbejdsstyrke, kan man konkludere, at Det Blå Danmark skaber over dobbelt så meget indkomst som gennemsnittet i dansk økonomi for hver beskæftiget.

Hvis man inkluderer værdien fra den indirekte produktion til Det Blå Danmark, er der tale om 10,5 pct. af den samlede danske produktion og 5,9 pct. af den samlede danske BVT.

Selvom det stadig er en relativt stor andel, er det langt fra niveauet for ti år siden. Som man kan se af figur 15, hænger det dog primært sammen med, at værdiskabelsen i olie og gas er faldet kraftigt.

Hele rapporten fra Søfartsstyrelsen rapport kan hentes her.

Læs også: Regeringen udskyder beslutning om ny oliejagt i Nordsøen

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109